Tietoa rautateistä


Rautatieliikenne on turvallista:
Saksalaisten viimeisten tutkimusten mukaan kuolemanriski on 63 kertaa ja loukkaantumisriski 96 suurempi autolla kuin junalla liikuttaessa.

Rautatieliikenne on ekologista:
Energiankulutus matkustaja- ja tonnikilometria kohden on merkittävästi pienempi kuin tieleiikenteessä. Tarvittavan sähköenergian tuotannossa voidaan käyttää kestäviä energiaratkaisuja. Se on ainoa liikennemuoto, jonka CO2-kokonaispäästöt ovat vähentyneet viime vuosina koko Euroopan puitteissa.

Ratojen rakentaminen työllistää tehokkaasti:
Itävaltalaisten ja saksalaisten tutkimusten mukaan rautatien rakentaminen työllistää yli 60 % tehokkaammin kuin moottoritien rakentaminen. Miljardin euron sijoittaminen radan rakentamiseen työllistää 16 000 – 17 000 henkeä ja moottoritien rakentamiseen noin 10 000 henkeä.

Rautateillä on merkittävä asema Suomen liikennejärjestelmässä:

Junalla tehdään Suomessa vuosittain noin 65 miljoonaa matkaa, joista 80 prosenttia pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ja 20 prosenttia kaukoliikenteessä. Rautateitse kuljetetaan vastaavasti tavaraa noin 40 miljoonaa tonnia vuodessa.

Rautateillä on Suomen henkilöliikenteessä viiden prosentin markkinaosuus, kun se kaikissa EU-maissa on keskimäärin 7 prosenttia. Rautateiden tavaraliikenteen markkinaosuus on Suomessa eurooppalaisittain korkea eli 25 prosenttia. EU-maiden keskimääräinen markkinaosuus on noin 16 prosenttia.

Suomen rautatieliikenteestä vastaa VR-konserni, joka harjoittaa rautatieliikennettä ja sitä täydentävää autoliikennettä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 1 530 miljoonaa euroa. Koko yhtiön palveluksessa työskentelee noin 12 500 työntekijää.

VR-konserni on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka perustettiin vuonna 1995 jatkamaan Valtionrautateiden toimintaa.

www.vr.fi

Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on 5 919 kilometriä, josta 3 067 kilometriä on sähköistetty. Radan kunnossapitoon käytetään vuosittain noin 135 miljoonaa euroa.

Rataverkon suurimmalla osalla sallitaan 22,5 tonnin akselipaino. Henkilöjunien suurin sallittu nopeus on 220 kilometriä tunnissa ja tavarajunien 120 kilometriä tunnissa.

Suomen radoista vastaa Liikennevirasto, joka on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

www.liikennevirasto.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätehtävä on vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhtenä keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä valmistella normeja. Virastossa työskentelee noin 34 rautatieturvallisuuden ammattilaista.

Virasto myöntää rautatieyrityksille turvallisuustodistukset ja rautatiejärjestelmän osajärjestelmien käyttöönottoluvat ja ylläpitää rautatiekalustorekisteriä. Virasto toimii rautatiealan sääntelyelimenä. Lisäksi virasto hoitaa rautatiehenkilöstön kelpoisuus- ja koulutusasioita. Virasto valvoo rautatiealalla toimijoiden toimintaedellytysten tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä ja ratkaisee mahdolliset riidat.

www.trafi.fi